فیلم | صالحی: اگر خدای نکرده برجام فروریخت، سالن ما برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته آماده است

                                                                                                                                                    www.afaghonline.ir