اول، وسط یا آخر سال بازنشسته شویم؟

جمعه 13 اسفند 1395 بازدید: 2056 کد خبر: 12640 [نسخه چاپی]
ایان سال است و سواالت مربوط به بازنشستگی بیش از همیشه بخش عمدهای از پرســشهای خوانندگان را تشکیل میدهد، بنابراین در این شماره سعی میکنیم سواالت و موضوعات اساسی و پرکاربرد در حوزه بازنشســتگی را بررســی کنیم. بــاز هم تکرار میکنیم که خوانندگان محترم میتوانند پرســشهای خود را در زمینههای مختلف کار و تامیناجتماعی به آدرس ایمیلی که در باالی صفحه درج شده ارسال کنند. به تمامی سواالت در همین صفحه پاسخ داده خواهد شد. 1 -حداقل ســابقه الزم برای احراز شرایط بازنشستگی در قانون تامیناجتماعی 10 ســال است. بنابراین سابقه کمتر از 10 سال با وجود شــرایط ســنی الزم مانع برقراری مستمری بازنشستگی اســت. مگر اینکه سنوات کسری تا ده ســال به صورت یکجا از تامیناجتماعی خریداری شــود. این مقرره در مورد بیمهشدگانی است که از شرایط سنی الزم برخوردارند )آقایان 60 سال و خانمها 55 سال( ولی سابقه آنها کمتر از 10 سال است. این افراد میتوانند با پرداخت حقبیمه سالهای کمتر از 10 سال )خرید سابقه بیشتر از ســقف ده سال ممکن نیســت( با 10 روز حقوق بدون رعایت مــاده 111 قانون تامیناجتماعی که پرداخــت حداقل حقوق را الزم دانسته بازنشسته شوند. برای اینکه شخص بتواند از حقوق پایه )حداقل حقوق تعیینشده توسط شورای عالی کار( برخوردار شــود باید حداقل 20 سال سابقه پرداخت حقبیمه داشته باشد. بهترین حقوق بازنشستگی برای افرادی است که 30 سال سابقه پرداخت حقبیمه دارند و افزایشهای حقوق ساالنه نیز در پرداخت حقبیمه آنها اعمالشده باشد. 2 -حداکثر سابقه قابلمحاسبه در صندوق تامیناجتماعی 35 ســال است. بنابراین چنانچه کسی بیش از سنوات مذکور دارای پرداخت حقبیمه باشد، در میزان مستمریاش تاثیری ندارد. بر این اساس فرمول محاسبه مستمری عبارت است از: »میانگین دســتمزد مبنــای پرداخت حقبیمه در دو ســال آخر اشتغال ضرب در سنوات پرداخت حقبیمه )که از ده سال کمتر و از 35 سال بیشتر نباشد( تقسیم بر 30». قطعــا اگر بیمهشــدهای بتواند تا ســقف 35 ســال حقبیمه به صندوق تامیناجتماعی پرداخت کند، حقوق مســتمری بهتری دریافت خواهد کرد. 3 -مبنای احراز شرایط بازنشستگی مفاد مندرجات شناسنامهای اســت که در بدو بیمه شدن به سازمان تامیناجتماعی ارائه شده است. بنابراین چنانچه بیمهشده از طریق مراجع قانونی و دادگاه تغییراتی در ســن خود ایجاد کند، مثال سن خود را افزایش دهد، مالک عمل نیســت و مبنا همان ســن فرد در شناســنامه اولیه خواهد بود و نمیتواند از طریق شناسنامه دوم، خدمات و مزایای بازنشســتگی دریافت کند. این قاعــده در مورد افراد تحت تکفل بیمهشده اصلی نیز جاری است و تنها شناسنامه اولیه آنها مالک عمل است. 4 -برای احراز بازنشســتگی وجود شــرایط سنی و سابقه توامان الزم است. 5 -ســوابق انتقالی از ســایر صندوقهای بازنشستگی در احراز شرایط بازنشستگی مالک عمل نیست و این سوابق فقط در میزان مستمری تاثیر خواهد داشت. بنابراین بیمهشدهای که سوابق خود را از صندوقهای دیگر به سازمان منتقل کرده است باید حداقل سابقه )10 سال( را در سازمان تامیناجتماعی احراز کرده باشد. 6 -بیمهشده خانمی که مستمری بازنشستگی دریافت میکند در صورت فوت همسر میتواند از مستمری همسر خود نیز برخوردار شود. یعنی از هردو مستمری استفاده کند. ولی در صورت استفاده از مســتمری بازنشســتگی، نمیتواند از بابت والدین خود نیز از مســتمری بهرهمند شــود. در صورتی که خانمی شرایط دریافت مســتمری بابت همسر و پدر خود را داشته باشد، فقط میتواند از مستمری همسر خود برخوردار شود. 7 -تا پایان برنامه پنجم توســعه )تا پایان ســال جاری(، چنانچه دســتمزد مبنای کســر حقبیمه بیمهشــدگان در دو ســال آخر خدمــت با ســالهای قبل از آن به صــورت غیرمتعارف افزایش یافته باشــد و این افزایش به دلیل ارتقای شغلی نباشد، محاسبه میانگین دستمزد بر اساس 5 سال پایانی اشتغال صورت خواهد گرفت. افزایش متعارف مواردی است که افزایش حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار، هیئت دولت و مجلس شورای اسالمی انجام گرفته باشد. 8 -مســتمری دریافتی از بابت بازنشستگی به موجب ماده 111 قانون تامیناجتماعی نباید از حداقل حقوق کارگری که هرسال توسط شورای عالی کار تصویب میشود کمتر باشد، مگر در مورد کســانی که زیر 20 سال سابقه داشته باشــند که در این صورت مستمری پرداختی به میزان سنوات پرداخت حقبیمه آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد. „ میخواهم بازنشسته شوم. بهترین زمان بازنشستگی در طول سال چه موقع اســت؟ اول ســال بازنشسته شوم بهتر اســت یا وسط و یا آخر ســال؟ کدامیک مزایای بیشتری دارد؟ هرچقدر زمان بازنشســتگی به آخر ســال نزدیکتر باشد بهتر اســت، به دو دلیل؛ اول اینکه چنانچه حکم بازنشســتگی به بعد از ســال منتقل شود افزایشهای حقوقی بازنشستگان به شــخص مزبور تعلق نمیگیرد. به طور مثال اگر هیئت دولت افزایش حقوق سال 96 را 15 درصد اعالم کند برای کسی که اول فروردین سال 96 بازنشسته شده افزایش مذکور اعمال نخواهد شــد. چراکه این افزایش شامل حال کسانی اســت که در سالهای قبل بازنشسته شدهاند. دلیل دوم این است که مستمری بازنشستگی برای بیمهشدهای که آخر سال بازنشسته میشــود در وضعیت بهتری محاسبه خواهد شــد. چراکه برای محاسبه مستمری متوسط میانگین حقوق دو ســال پایانی خدمت مالک عمل اســت. بیمهشدهای که 24 ماه پرداخت حقبیمه وی طی دو ســال پر شــود و زیاد به عقب برنگردد، با توجــه به تورم و افزایشهای ساالنه، حقوق و مستمری بیشتری دریافت خواهد کرد. بهطور مثال اگر حقوق مبنای کسر حقبیمه فردی را در دو ســال آخر خدمت حداقل در نظر بگیریم و این شخص بخواهد آخر اسفند سال 95 بازنشسته شود، میانگین دستمزد دو سال آخر عبارت خواهد بود از: 12 ماه حقوق سال 94 و 12 ماه حقوق سال 95 که میانگین آن از جمع حقوق )سال 94 و سال 95 ) تقسیم بر 24 به دست میآید. حال اگر شخصی اواسط سال 95 بخواهد بازنشسته شود. 6 ماه حقوق سال 95 و 12 ماه حقوق سال 94 و 6 ماه نیز حقوق سال 93 مالک محاسبه خواهد بود که با توجه به 6 ماه حقوق سال 93 میانگین مجموع کمتر از مبلغ مورد قبلی خواهد بود. „ آیــا بازنشســتگی از طریق بیمه اجباری با بیمه خویشفرمــا )اختیاری و حرف مشاغل آزاد( از نظر مبلغ بازنشستگی تفاوتی با هم دارند یا خیر؟ کدام بهتر است؟ با توجه به فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی، که در سطور باال توضیح داده شد، میزان مســتمری بازنشســتگی به دو عامل ســنوات پرداخت حقبیمه و حقبیمــه پرداختی در دو ســال آخر اشــتغال بســتگی