روایتی دیگر از مدیریت جهادی در اداره کل تامین اجتماعی مازندران

معرفی شعب تامین اجتماعی مازندران به عنوان شعب برتر کشور ازسوی سازمان تامین اجتماعی

جمعه 28 آبان 1395 بازدید: 1050 کد خبر: 11572 [نسخه چاپی]

به گزارش  آفاق انلاین ،نتیجــه ارزیابــی، ارزشــیابی و رتبه بنــدی واحدهای اجرایی (ادارات کل و شعب) سازمان تامین اجتماعی از سوی اداره کل امور استانهای این سازمان اعلام شد که در این میان نام شعب اداره کل تامین اجتماعی مازندران  به چشم میخورد.

به گــزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مشاور مدیرعامل و مدیــر کل امور استان های این سازمان گفت: مبنای ارزیابــی به عمل آمده، ٢٣ معیــار(سنجــــه) بـــوده که با مشارکـــت حوزه هـــای فنـی و درآمـد و اداری و مالـی تعییـن شده و مبنـای امتیـازهای حاصل شده شعب و ادارات کل نیز آمارها و اطلاعــات عملکردی واحدهای مذکور (برگرفتــه از پایگاه تجمیعی داده ها و اطلاعات ســازمان) اخذ شــده از دفتر آمار و محاسبات اقتصــادی و اجتماعی در بــازه زمانی فروردین تا پایان اســفند ماه سال ١٣٩٤ است. 

براساس این ارزیابی از اداره کل تامین اجتماعی مازندران    شعب یک بابل، بابلسر، دو بابل و گلوگاه  حايز رتبه برترشده اند.