ادارات کل و شعب برتر تامین اجتماعی معرفی شدند

جمعه 23 مهر 1395 بازدید: 1107 کد خبر: 11494 [نسخه چاپی]
نتیجــه ارزیابــی، ارزشــیابی و رتبه بنــدی واحدهای اجرایی (ادارات کل و شعب) سازمان تامین اجتماعی از سوی اداره کل امور استانهای این سازمان اعلام شد.

به گــزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مشاور مدیرعامل و مدیــر کل امور استان های این سازمان گفت: مبنای ارزیابــی به عمل آمده، ٢٣ معیــار(سنجــــه) بـــوده که با مشارکـــت حوزه هـــای فنـی و درآمـد و اداری و مالـی تعییـن شده و مبنـای امتیـازهای حاصل شده شعب و ادارات کل نیز آمارها و اطلاعــات عملکردی واحدهای مذکور (برگرفتــه از پایگاه تجمیعی داده ها و اطلاعات ســازمان) اخذ شــده از دفتر آمار و محاسبات اقتصــادی و اجتماعی در بــازه زمانی فروردین تا پایان اســفند ماه سال ١٣٩٤ است.
دکتر رضا امینی افزود: بر اساس نتایج حاصله، ادارات کل تامین اجتماعی شهرستانهای اســتان تهران، غرب تهران بزرگ و خراســان رضوی از مجموع ١٢ اداره کل تیپ یک، ادارات کل تامین اجتماعی استانهای البرز، آذربایجان غربی و همدان از مجمــوع ١٥ اداره کل تیــپ دو و اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان از مجموع ٦ اداره کل تیپ ٣ حایز رتبه های برتر کشوری شده اند.
وی اظهار داشت: از میان ادارات کل یادشــده، اداره کل تامین اجتماعی اســتان البرز علاوه بر کســب رتبه اول اســتانی در میان ادارات کل تیـــپ دو، با ٤شعبه بیشتـریـــن تعـداد شعـب دارای رتبـــه را به خود اختصاص داده است.
دکتر امینی در ادامه  نتایج رتبه های برتر ادارات کل و شــعب تامین اجتماعی در سراسر کشور را به شرح ذیل اعلام کرد:
  اداره کل شهرســتانهای اســتان تهران: شعب اسلامشهر، شهر قدس و بهارستان
اداره کل غــرب تهران بزرگ: شــعب ٢٥ و ١٣ تهران
اداره کل اســتان خراســان رضوی: (صرفا رتبه استانی دارد)
اداره کل اســتان البرز: شعب فردیس، یک کرج، هشتگرد و چهار کرج
اداره کل اســتان آذربایجان غربــی:(صرفا رتبه استانی دارد)
اداره کل استان همدان :(صرفا رتبه استانی دارد)
اداره کل استان زنجان: شعبه دو زنجان
اداره کل استان مازندران: شعب یک بابل، بابلسر، دو بابل و گلوگاه
اداره کل استان اردبیل: شعبه خلخال
اداره کل استان اصفهان: شعب نائین و بادرود
  اداره کل استان فارس: شعب آباده، مهر و خنج
  اداره کل استان سمنان: شعبه میامی
  اداره کل اســتان کرمانشاه: شــعب گیلانغرب و قصرشیرین
اداره کل استان خوزستان: شعبه هفتگل
دکتر امینی افزود: ادارات کل تامین اجتماعی شهرســتانهای استـــان تهران، غرب تهران بــزرگ، البــرز و زنجان علاوه بر کســب رتبه برتر استـــانی، دارای یک یا چند شعبه دارای رتبه هســتند.
وی ادامه داد: همچنین ادارات کل تامین اجتماعی اســتان های آذربایجان غربی و همدان با کسب معدل بالا، بدون شــعبه دارای رتبه، توانســتند به رتبه اســتانی دســت یابند و در مقابل، ادارات کل تامین اجتماعی استانهای اردبیل، فارس، اصفهان، مازندران، کرمانشــاه، سمنان و خوزســتان بدون کسب رتبه اســتانی، دارای یک یا چند شــعبه حایز رتبه هســتند.