ورزشی

مسابقات فوتسال كارگران استان مازندران در قائمشهرآغاز شد

مسابقات فوتسال كارگران استان مازندران با حضور 18 تيم با گراميداشت ياد شهداي بسيجي كارگر در ورزشگاه كارگران ابجر قائمشهرآغاز شد.