یادداشت

بازگشت هدفمندی به ریل رفاه، اما و اگرها

افاق-رئیس جمهور محترم یازدهم در ابتدای شروع بکار خویش و در پیامی به همایش تبیین مفهوم «اعتدال» آنرا «محملی برای بهتر زیستن مردم» دانستند و بدون شک یکی از مصادیق بارز «بهتر زیستن»، تحقق نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است.

آنچه رییس‌جمهور نگفت

صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران

شاخه گلی هم از ما بگیر، آقای وزیر!

علی ربیعی گفته کارگر بوده اما روزنامه نگار و روزنامه دار هم بوده و قلم هم می زده تا جایی که در جشنواره ششم مطبوعات در سال 1378 قلم بلورین گرفت. از این رو روزنامه نگاران از او انتظار بیشتری دارند.