یادداشت

انتخابات ملی یا انتخابهای فردی

«در حاشیه مباحث مطروحه در شورای گفتگوی بخش خصوصی پیرامون تأمین اجتماعی»

«دیوار کوتاه بیمه ها»


صنعت بیمه (تجاری و اجتماعی)بطور اعم و بیمه های اجتماعی بطور اخص بعنوان یک راهکار توزیع ریسک، موجد هم افزایی و پیوستگی اجتماعی، فراهم ساز آرامش خاطر و امید و اطمینان نسبت به آینده، صیانت کننده از مردم در مقابل تکانه‌های (شوک های) اقتصادی و اجتماعی، ایجاد کننده توازن اجتماعی و ابزار اعمال سیاست های بازتوزیعی اقتصادی از طریق توزیع بین النسلی و بین قشری و ... در تمامی کشورهای دنیا پذیرفته شده و بعنوان "کالای عمومی" و یک سازوکار مدرن در گفتمان خیرجمعی بمنظور ایجاد همبستگی اجتماعی و تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و توسعه و تعالی سرمایه انسانی جوامع مطرح می باشد.

همیشه پای یک پزشک در میان است

در حالی که بحث پای " حقوق های نجومی" و "املاک نجومی"  هنوز داغ نگه داشته می شود چرا هیچکس  به کارانه های نجومی پزشکان  نمی پردازد؟!

"گور"

                 تقدیم به "آرمان"گورخواب شهریاری

بیراهه های نظام سلامت

تحلیل اقتصادی عملکرد نظام بیمه سلامت در گفت‌وگو با علی حیدری، نایب‌رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 

هفته نامه تجارت فردا مصاحبه اینجانب را در خصوص طرح تحول سلامت و ادغام بیمه ها انتشار داده است: