علم ،فرهنگ ،تاریخ

کمیته مخفی برای انتخاب رییس دانشگاه شریف تشکیل نشده است

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: هیچ کمیته مخفی در خصوص انتخاب رییس دانشگاه شریف تشکیل نشده و اخبار منتشر شده در این خصوص صحیح نیست.