اخبار کار و تامین اجتماعی

زمان بازنگری قانون تأمین اجتماعی فرا رسیده است

محمد حسن زدا با بیان این مطلب، افزود: قانون تأمین اجتماعی در سال 54 نوشته شده است. اگر به فضای آن دوران توجه کنیم، می‌بینیم که جمعیت آن زمان کمتر از 30 میلیون نفر بود و فضای کسب و کار آن دوران نیز با فضای فعلی کاملاً متفاوت است.

مدت اعتراض کارفرمایان به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر 30 روز است

مدت اعتراض کارفرمایان به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر 30 روز است

استخدام پیمانی سازمان تأمین‌اجتماعی سال 93

مدیرکل امور اداری سازمان تأمین‌اجتماعی از استخدام پیمانی نیروی انسانی موردنیاز واحدهای تابعه خود در سراسر کشور در سال‌جاری خبر داد.