اخبار کار و تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی استخدام میکند

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی از استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در سراسر کشور در سالجاری خبر داد.

توضیحات تأمین اجتماعی درباره پرداخت‌های مرتضوی

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی درباره مطالب مطرح شده توسط سعید مرتضوی، گفت: بودجه غیرشمول این سازمان بر اساس ضوابط مصوب هیئت مدیره هزینه می‌شود.

بساط رفیق بازی در بازار کار برچیده می‌شود؛

جزئیات طرح گزینش حرفه‌ای شاغلان/ حذف مدیران اتوبوسی کلید خورد

نیروی کار، علم ، مهارت بهمراه تعهد ایرانی مشگل گشای صنعت و اشتغال

ریاست مجمع عالی نخبگان شهرستان قائم شهربا بیان این نکته که: نیروی کار،علم، مهارت بهمراه تعهدایرانی مشگل گشای صنعت و اشتغال در کشور است خواستارهمدلی و همزبانی مردم و مسئولان در این زمینه شد.