عکاسخانه ،موسقیکده وسینماآفاق

حرکت تکنیکی مسی زیرحلقه بسکتبال+فیلم

به گزارش خبرگزاری فارس، لیونل مسی زیر حلقه بسکتبال با توپ فوتبال تکنیک خود را به نمایش گذاشت.

طبیعت هفت آبشار بابلکنار

http://www.shomalnews.com/view/102678/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%20%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84/