صنعت واقتصاد

سومین قطار گردشگران خارجی 20 فروردین ماه وارد ایران می شود

سومین قطار گردشگران خارجی متشکل از دو گروه از گردشگران خارجی، 20 فروردین ماه جاری از مجارستان وارد کشور می شود.