اجتماعی

دیدار مدیرکل بانوان استانداری مازندران با زنان سرپرست خانوار منطقه عباس آباد

مدیرکل بانوان استانداری مازندران به همراه جمعی از مسئولان از وضعیت زندگی
زنان سرپرست خانوار منطقه عباس آباد بازدید کردند.